Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Om Arbejdsmiljørådet

Allerede i 1986 da loven om arbejdsmiljøet i Grønland var vedtaget, blev det, der nu hedder Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd (AMR) oprettet. Rådet havde til formål at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og det havde følgende opgaver:

  • Rådet medvirker til at udbrede kendskab til arbejdsmiljøspørgsmål.
  • Det drøfter på eget initiativ spørgsmål, som det finder af betydning for arbejdsmiljøet, og udtaler sig herom til den danske beskæftigelsesminister, Landsstyret og Arbejdstilsynet.
  • Det udtaler sig om og giver forslag til lovændringer og nye regler samt om de enkelte sager, som beskæftigelsesministeren, Landsstyret eller Arbejdstilsynet forelægger for rådet.

Rådet kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege medlemmer til disse - også uden for Rådets medlemskreds. Desuden kan det indhente erklæringer fra sagkyndige og iværksætte undersøgelser til brug for sit arbejde.

Som noget nyt er der sket følgende tilføjelse til Arbejdsmiljørådets beføjelser: Før klager over Arbejdstilsynet afgøres, skal disse klager forelægges AMR til udtalelse.